Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN TANDHEELKUNDIGE PRODUCTEN
Van Online Dental groothandelaar in de Tandheelkundige branche, statutair gevestigd in Almere, kantoor: Gladioolweg 34, 1338LL Almere, tel. NL 036-7370381 e-mail info@onlinedental.nl

 

TOEPASSELIJKHEID.
Artikel 1.
1.1. Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveranties van en werkzaamheden door Online Dental , hierna te noemen: de leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. De opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met de leverancier te sluiten overeenkomsten.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.
Artikel 2.
2.1. Alle aanbiedingen van de leverancier zijn geheel vrijblijvend. Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.
2.2. Opdrachten, wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van een overeenkomst zijn voor de leverancier slechts bindend indien en voorzover deze door de leverancier schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd. De leverancier heeft het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de ontvangst van een door de opdrachtgever ondertekende kopie van de orderbevestiging.
2.3. De leverancier kan bij een wijziging of aanvulling van een opdracht de eventuele (meer)kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de leverancier moeten worden toegerekend.
2.4. Voor leveranties, werkzaamheden en/of meerwerkopdrachten waarvoor gezien hun aard en beperkte omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.5. Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de hoedanigheid van de te leveren goederen aan te geven. De geleverde goederen kunnen echter van bovenbedoelde monsters etc. afwijken. Eventuele afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren tenzij de afwijking zo groot is dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd deze te accepteren.
2.6. Indien er een overeenkomst tot stand is gekomen tussen één leverancier en twee of meer opdrachtgevers zijn deze opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

LEVERING.
Artikel 3.
3.1. Alle door de leverancier genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch deze termijnen zijn niet fataal. De leverancier is in ieder geval nooit gebonden aan leveringstermijnen, die niet meer gehaald kunnen worden vanwege niet-toerekenbare tekortkomingen als bedoeld in artikel 12 van deze voorwaarden.
3.2. De leverancier is gerechtigd te leveren in gedeeltes. De leveranties kunnen door de leverancier afzonderlijk worden gefactureerd. Eenmaal afgeleverde goederen, ook al zijn ze nog niet gemonteerd en/of gefactureerd, zijn vanaf het moment van aflevering volledig voor risico van de opdrachtgever, daaronder begrepen het risico van schade, tenietgaan of achteruitgang door bijvoorbeeld brand, waterschade, ontvreemding, vernieling e.d.
3.3. Verzending en transport geschiedt steeds voor rekening en risico van de leverancier behoudens het bepaalde in artikel 4.3 van deze overeenkomst.
3.4. Opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele zichtbare tekorten en/of beschadigingen. Deze tekorten en/of beschadigingen dient opdrachtgever op de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten e.d. te (laten) vermelden, dan wel binnen 72 uur na ontvangst van het geleverde onverwijld schriftelijk aan de leverancier kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede staat te hebben ontvangen.

PRIJZEN.
Artikel 4.
4.1. Alle door de leverancier opgegeven prijzen worden gefactureerd op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, luiden alle genoemde prijzen altijd exclusief omzetbelasting.
4.2. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van prijzen van leveranciers, veranderingen van (edelmetaal)prijzen, prijzen van grondstoffen, wisselkoersen, materiaalkosten, arbeidskosten, overheidslasten, vrachtkosten en/of assurantiekosten, dan behoudt de leverancier zich het recht voor om deze prijsverhogingen aan opdrachtgever door te berekenen, zulks met dien verstande, dat de opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst te annuleren, wanneer dergelijke verhoging(en) samen meer dan 10% van het oorspronkelijke orderbedrag belopen.
4.3. Voor overeenkomsten met een factuurwaarde onder de € 250,00 excl. BTW is de leverancier gerechtigd maximaal een bedrag van € 25,00 excl. BTW voor behandelings-, administratie- en/of portokosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

MONTAGE.
Artikel 5.
5.1. De opdrachtgever dient er voor zijn rekening voor te zorgen dat in de voor montage benodigde aansluitingen voor gas, water, elektriciteit, stroom, perslucht, verlichting e.d. tijdig en naar behoren is voorzien. De verantwoording voor het tijdig en naar behoren (laten) monteren van de benodigde aansluitingen op de aangegeven positie, met inachtneming van de daarvoor geldende aansluitvoorschriften van de leverancier en/of nutsbedrijven, ligt volledig en uitsluitend bij de opdrachtgever.
5.2. Iedere aansprakelijkheid van de leverancier voor het tijdig en naar behoren uitvoeren van de hiervoor bedoelde werkzaamheden is uitgesloten.
5.3. Indien er met betrekking tot het bepaalde in dit artikel in enigerlei vorm schade ontstaat voor de leverancier, bijvoorbeeld door het niet of niet-tijdig kunnen aansluiten van de geleverde goederen, is de leverancier gerechtigd deze schade en/of extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

BETALING.
Artikel 6.
6.1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien kalenderdagen na de factuurdatum, zonder enige korting of verrekening uit welken hoofde dan ook. De leverancier behoudt zich het recht voor om uitsluitend tegen contante betaling te leveren of om voor aflevering danwel montage danwel oplevering gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen.
6.2. Alle door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter afdoening van de opeisbare facturen, te beginnen met de oudste factuur, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op andere nog openstaande facturen.
6.3. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan de leverancier een rentevergoeding verschuldigd ad 1% per maand of een gedeelte daarvan, gerekend vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn.
6.4. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is, is de leverancier gerechtigd haar vordering zonder nadere aankondiging ter incasso uit handen te geven. De opdrachtgever is dan gehouden tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten, ad 15% van het totaal verschuldigde bedrag, alsmede tot betaling van alle gerechtelijke kosten, e.e.a. met een minimum van € 250,00 per incassodossier.

OPSCHORTING/ONTBINDING.
Artikel 7.
7.1. De leverancier is gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheden te stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst of delen hiervan op te schorten totdat de gevraagde zekerheden zijn gesteld.
7.2. De leverancier is gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt.
7.3. De leverancier is gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, ook voorzover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter ontbonden te verklaren, indien opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige of niet-behoorlijke voldoening aan zijn verplichtingen, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling, bij het stilleggen c.q. de liquidatie van diens bedrijf/praktijk.
7.4. De gevolgen van opschorting en/of ontbinding, daaronder begrepen de hieruit voortvloeiende schade zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
7.5. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever voor reeds geleverde goederen c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke situatie is de vordering van de leverancier m.b.t. hetgeen reeds is geleverd c.q. reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.

EIGENDOMSVOORBEHOUD.
Artikel 8.
8.1. Alle aan de opdrachtgever geleverde en onbetaalde goederen blijven eigendom van de leverancier totdat al hetgeen de leverancier van de opdrachtgever te vorderen heeft, is voldaan.
8.2. Voor het geval de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet c.q. niet volledig nakomt, verleent hij aan de leverancier een onherroepelijke volmacht om de door haar geleverde en onbetaalde goederen voor rekening van opdrachtgever terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar deze zich bevinden.
8.3. Opdrachtgever is verplicht de leverancier per omgaande te informeren, indien derden mogelijk beslag willen (laten) leggen of reeds hebben gelegd op de door de leverancier geleverde en nog onbetaalde goederen.

INDUSTRIËLE- EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.
Artikel 9.
9.1. Op alle door de leverancier gemaakte offertes, indelingsschetsen, werk-, bouw- of leidingtekeningen en overige op de overeenkomst betrekking hebbende stukken of tekeningen, e.e.a. in de ruimste zin, rust auteursrecht. Deze bescheiden blijven derhalve zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend het eigendom van de leverancier.

AANSPRAKELIJKHEID.
Artikel 10.
10.1. In geval van toerekenbare tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst zal de opdrachtgever de leverancier in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In dat geval is de leverancier nimmer tot verdergaande schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.
10.2. Indien van de opdrachtgever in redelijkheid niet meer kan worden gevergd de leverancier nog tot nakoming in de gelegenheid te stellen dan wel de leverancier definitief in gebreke blijft, is de aansprakelijkheid van de leverancier voor mogelijk door de opdrachtgever geleden en aantoonbare schade beperkt tot maximaal 50% van de op grond van de desbetreffende overeenkomst door de leverancier aan de opdrachtgever gefactureerde c.q. te factureren bedragen exclusief omzetbelasting.
10.3 Aansprakelijkheid van de leverancier voor mogelijk door de opdrachtgever geleden schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten indien deze schade bestaat uit indirecte of gevolgschade, bedrijfsschade of schade wegens omzetverlies, gederfde winst, vertragingsschade en dergelijke daaronder begrepen.
10.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat de opdrachtgever een volgens hem aan de leverancier toe te rekenen tekortkoming zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan de leverancier heeft gemeld.
10.5. Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel kan de leverancier geen beroep doen wanneer er van de zijde van de leverancier sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

GARANTIE EN RECLAME.
Artikel 11.
11.1. De door de leverancier geleverde goederen zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die de leverancier zelf heeft verkregen van degenen van wie hij de desbetreffende goederen heeft betrokken.
11.2. Behoudens het bepaalde in artikel 3.4 dienen reclames betreffende de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de ontvangst van de desbetreffende facturen schriftelijk aan de leverancier kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak terzake, tenzij die termijn gezien de aard van de reclame redelijkerwijs verlenging behoeft.
11.3. Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. zijn gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met wettelijke voorschriften.
11.4. Een door de opdrachtgever ingestelde actie terzake garantie en/of reclame schort zijn betalingsverplichtingen niet op.

NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN.
Artikel 12.
12.1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard ook, alsmede contingenterings- of andere overheidsmaatregelen, werkstaking, staking van vervoer, brand, het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk voldoen door derden, van wie de leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens de leverancier, waardoor de leverancier de overeenkomst niet tijdig of niet zonder bovenmatig bezwarende inspanning en/of -kosten kan uitvoeren zullen voor de leverancier als een niet-toerekenbare tekortkoming gelden. Hetzelfde geldt, indien de leverancier onverwachts wordt geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel, voor zover het gaat om gespecialiseerde werknemers, in wier vervanging in redelijkheid niet op korte termijn kan worden voorzien.
12.2. Indien overschrijding van enige termijn dreigt dan wel zich een niet toerekenbare tekortkoming voordoet, is de leverancier gehouden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is in overleg te treden met de opdrachtgever. De opdrachtgever zal de leverancier dan in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. Indien de leverantie om één van de voornoemde redenen niet meer kan plaatsvinden is de leverancier niet gehouden tot enige schadevergoeding uit welken hoofde dan ook.
12.3. Van het recht om in geval van een niet-toerekenbare tekortkoming de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik mogen maken dan na verloop van een termijn van één maand nadat de tekortkoming is ontstaan.

ANNULERING OF UITSTEL LEVERING.
Artikel 13.
13.1. Indien de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever of als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak door de leverancier wordt ontbonden, is de leverancier gerechtigd van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen, die minimaal 25% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie exclusief BTW beloopt.
13.2. Bij uitstel van een leverantie op verzoek van de opdrachtgever of als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak is de leverancier gerechtigd van opdrachtgever een vooruitbetaling van 50% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie en een rentevergoeding van het restbedrag te vorderen vanaf de datum, waarop de leverantie volgens de overeenkomst had moeten plaatsvinden.

GESCHILLEN.
Artikel 14.
14.1. Op alle geschillen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2. De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen van de leverancier en overeenkomsten tussen de leverancier en een opdrachtgever, hoe ook genaamd en in de ruimste zin.
14.4. Het voorleggen van een geschil aan de geschillencommissie schort de betalingsverplichting(en) van de opdrachtgever niet op.
14.5 Partijen zijn te allen tijde gerechtigd om de voorzieningenrechter een voorziening bij voorraad te vragen, om de voorzieningenrechter te verzoeken om verlof te verlenen tot het leggen van een conservatoir beslag en om de burgerlijke rechter te vragen om over procedures, voortvloeiende uit dit beslag, te oordelen.

Almere, 01 oktober 2020